Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze – co musisz o nim wiedzieć?

Program Czyste Powietrze na stałe wpisał się w krajobraz dofinansowań przedsięwzięć ekologicznych. Rok 2022 przynosi zmiany, które mają pomóc mniej zamożnym Polakom. To do nich skierowane będą preferencyjne warunki, dzięki którym termomodernizacja domu czy wymiana źródła ciepła będzie jeszcze prostsza i tańsza. Co dokładnie się zmieni? Kto może zostać beneficjentem programu? Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze 2022? Na te i inne kwestie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym jest Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest kompleksowym narzędziem, które zostało ustanowione w celu zmniejszenia lub uniknięcia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wysyłanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Jak wskazują badania Environmental Research, dzisiaj rocznie niemal 100 tysięcy Polaków umiera w wyniku smogu. Dotychczas podejmowane kroki ogniskujące się na zaostrzeniu przepisów dotyczących czystości powietrza nie przynosiły spodziewanych efektów. Ustawodawca słusznie zauważył, że większą skutecznością będą cieszyć się dofinansowania. Czyste Powietrze jest tego najlepszym przykładem. Do końca 2021 roku złożono prawie 379 tysięcy wniosków, z czego 299 056 zakończyło się podpisaniem umowy. Łączna kwota dotacji to 6 333 763 609 złotych. Korzyść dla jakości naszego życia jest trudna do przecenienia.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie czyste powietrze?

Beneficjentem naboru Czyste Powietrze 2022 może być właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Gdy dany obiekt posiada kilku właścicieli, niezbędne jest przedłożenie wraz z wnioskiem pisemnej zgody na przystąpienie do programu od każdego ze współwłaścicieli budynku. Program Czyste Powietrze skierowany został do domów już istniejących. Nowe obiekty znajdujące się w fazie budowy będą wspierane przez oddzielne narzędzie finansowe – Moje Ciepło, które ma być uruchomione w II kwartale 2022 roku.

Dofinansowanie Czyste Powietrze – co zmieni się w 2022 roku?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w 2022 roku Czyste Powietrze ulegnie zmianom. Zakres modyfikacji podzielony został na cztery główne moduły:

 • Brak wsparcia dla pieców węglowych.
 • Dofinansowanie do kotłów dwupaliwowych.
 • Uproszczenie zasad dla beneficjentów.
 • Finansowanie.

Poniżej poddaliśmy analizie każdy z tych punktów.

Czyste powietrze – brak wsparcia dla pieców węglowych

Dotychczasowe programy Czyste Powietrze skupiały się nie tylko na termomodernizacji obiektu, ale także na możliwości wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. To podejście zasadniczo się nie zmieni, inna będzie jednak interpretacja ekologicznego źródła ciepła. Do końca 2021 roku dopuszczano wymianę tak zwanego kopciucha na piec węglowy minimum piątej generacji. Z opcji tej skorzystało około 15% beneficjentów. Począwszy od stycznia 2022 roku, Czyste Powietrze przestaje wspierać taką przebudowę. Wiąże się to bezpośrednio z wytycznymi zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, Polskim Ładzie oraz uchwałami antysmogowymi poszczególnych województw. Obecnie silniejszy nacisk kładziony jest między innymi na stosowanie kotłów gazowych, pomp ciepła czy ogrzewania elektrycznego.

Czyste Powietrze – wniosek na dofinansowanie do kotłów dwupaliwowych

Przedstawiciele NFOŚiGW podali również do publicznej wiadomości inne rozwiązanie możliwe do finansowania z programu Czyste Powietrze od tego roku. Chodzi o tak zwane kotły dwupaliwowe. To rozwiązania innowacyjne, w których ciepło uzyskuje się z palenia pelletem i zgazowania drewna.

Czyste Powietrze – uproszczenie zasad dla beneficjentów

Kolejnym ważnym modułem zmian jest uproszenie zasad dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia oraz biorąc pod uwagę zgłaszane postulaty, modyfikacji uległo część zapisów. Przede wszystkim już teraz dofinansowanie Czyste Powietrze łączy się z gminnymi programami parasolowymi. Dzięki temu inwestor zyskuje dodatkowe wsparcie, które obniża początkowy wydatek. Dodatkowo każda osoba, która z powodu przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora, ma opóźnienia w realizacji projektu, może liczyć na odpowiednie aneksowanie umowy. Kolejnym ułatwieniem jest z pewnością klarowne rozpisanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe. Do tej pory istniała w tym zakresie luka interpretacyjna, która niejednokrotnie kończyła się stosowaniem rozwiązań zagrażającym użytkownikom.

Czyste Powietrze – finansowanie

Programy Czyste Powietrze zmienią się także pod kątem warunków finansowania. Najbliższe rozdanie skierowane ma być do najmniej zamożnych Polaków. To właśnie ich domy ogrzewane są surowcami wydzielającymi największe zanieczyszczenia, a ewentualna zmiana źródła ciepła nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia finansowe. Od 2022 roku ta tendencja ma ulec zmianie. Lista wytycznych programowych dla tej grupy odbiorców prezentuje się następująco:

 • Wysokość wsparcia wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych w ramach programu Czyste Powietrze.
 • Ile dofinansowanie? Maksymalna kwota dotacji zwiększa się do poziomu 69 tysięcy złotych.
 • Aby móc starać się o wskazane wsparcie, trzeba spełnić warunek dochodowy – przeciętnie 900 złotych na jednego członka gospodarstwa domowego lub 1260 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego.
 • Alternatywną formą kwalifikacji do programu jest ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy nić 36 miesięcy.
 • NFOŚiGW ustalił pięć transz rozliczeniowych.

Podstawą jest wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze

Zastanawiasz się jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze 2022, albo jakie dokumenty do wniosku Czyste Powietrze będą wymagane? Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że obecnie funkcjonują już trzy alternatywne kanały, które umożliwiają szybkie i bezproblemowe załatwienie sprawy. Jeśli ktoś preferuje wykonanie czynności w dużym komforcie, bez wychodzenia z domu, dobrym pomysłem będzie złożenie e-wniosku przez internet. Wystarczy odwiedzić portal gov.pl i tam w zakładce „Nieruchomości i środowisko” wybrać przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze, wymagane jest posiadanie konta na portalu gov.pl oraz dołączenie wymaganych dokumentów w formie skanów lub w postaci elektronicznej. Gotowe aplikacje można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Osoby preferujące osobiste lub korespondencyjne przekazanie dokumentów mogą skierować się do właściwego WFOŚiGW lub urzędu gminy (pod warunkiem, że ta zawarła porozumienie o realizacji programu). Zanim jednak złożą podpisaną aplikację, muszą dostarczyć na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta wniosek wypełniony elektronicznie. Wykaz jednostek wojewódzkich zamieszczono w bibliografii. Ostatnią z opcji jest złożenie wniosku o Kredyt Czyste Powietrze. Poprawnie skompletowana aplikacja posłuży pracownikom banku do wykonania za nas pozostałych czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania Czyste Powietrze.

Jakie dokumenty do wniosku Czyste Powietrze należy przedłożyć? Są to w szczególności:

 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego.
 • Zaświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
 • Oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • Oświadczenie z danymi oraz podpisem małżonka, gdy występuje ustawowa wspólność majątkowa.

Czyste powietrze – ile dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze w tej chwili podzielony jest na dwie części, uzależnione od dochodu beneficjenta. Od 2022 roku do wachlarza opcji doszła też strategia dedykowana dla najuboższych Polaków, o czym pisaliśmy powyżej. Ile zatem wynosi dofinansowanie Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze – wniosek na poziom podstawowy

Poziom podstawowy to najpopularniejsza forma finansowania z programem Czyste Powietrze. Wniosek mogą złożyć ci właściciele nieruchomości, których dochody roczne nie przekraczają 100 000 złotych, a jednocześnie są wyższe niż limity ustalone dla poziomu podwyższonego. Z myślą o tych beneficjentach przygotowano trzy poziomy dofinansowania:

 • Opcja pierwsza to maksymalnie 25 000 złotych gdy inwestycja nie obejmuje montażu paneli fotowoltaicznych i 30.000 złotych gdy go uwzględnia. W ramach tego przedsięwzięcia można wykonać demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i uruchomienie powietrznej pompy ciepła lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Ustawodawca umożliwia także wykonanie dodatkowych prac, który katalog można znaleźć tu.
 • Opcja druga to szansa na uzyskanie wsparcia w kwocie 20 000 złotych gdy przedsięwzięcie nie obejmuje montażu paneli fotowoltaicznych i 25 000 złotych gdy go uwzględnia. Co różni go od opcji pierwszej? Użycie innego źródła ciepła niż pompy ciepła. Mowa tu więc między innymi o kotłowni gazowej czy ogrzewaniu elektrycznym.
 • Opcja trzecia, czyli dofinansowanie w kwocie do 10 000 złotych, to przedsięwzięcia polegające jedynie na:
  • zakupie i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakupie i montażu okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i ocieplenia przegród budowlanych;
  • wykonaniu dokumentacji dotyczącej opisanego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Czyste Powietrze – wniosek na poziom podwyższony

Z podwyższonego poziomu programu Czyste Powietrze mogą skorzystać jednostki, spełniające określone kryteria dochodowe. Beneficjent fizyczny nie może osiągać przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego wyższego niż:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Czyste Powietrze 2022 to także wsparcie dla przedsiębiorców. Jeśli w danym obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza, aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania roczny przychód beneficjenta z tego tytułu za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co Beneficjenci otrzymują w ramach przyznanego wsparcia? W tym planie mamy tylko dwie opcje. W pierwszej Beneficjent otrzymuje 32 000 złotych, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje montażu paneli fotowoltaicznych i 37 000 złotych, gdy go uwzględnia. W drugiej dofinansowanie wynosi do 15 000 złotych za zakres adekwatny jak przy opcji trzeciej poziomu podstawowego.

Nabór na programy Czyste Powietrze prowadzony jest w trybie ciągłym. Umowy są podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą być zakończone do 30.06.2029 roku.

Czyste Powietrze 2022 – co z ogrzewaniem elektrycznym?

Ogrzewanie elektryczne jest jednym z ekologicznych sposobów zaopatrywania obiektów w ciepło. Wynika to przede wszystkim z braku generowania zanieczyszczeń w normalnym użytkowaniu. Ogrzewanie elektryczne to źródło stabilne, niezależne od warunków atmosferycznych czy dostępności surowców.

Z tego też powodu jest ono wspierane przez program Czyste Powietrze. Poziom dofinansowania dla elektrycznych grzejników energooszczędnych od firmy Nogen wynosi odpowiednio:

 • 3 000 złotych w poziomie podstawowym,
 • 6 000 złotych w poziomie podwyższonym.

Jeśli poszukujesz dalszych informacji, zapraszamy do naszego artykułu „Dofinansowanie do ogrzewania elektrycznego”.

Bibliografia

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24,
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, adres: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8,
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7,
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, adres: 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12
 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7
 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, adres:45-018 Opole, ul. Krakowska 53
 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, adres: 35-025 Rzeszów, Zygmuntowska 9
 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5
 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
 12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, adres:40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
 13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, adres: 25-155 Kielce, al. ks. J.Popiełuszki 41
 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, adres: 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9
 15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a
 16. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3

+48 512 333 633