Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych
Powołując się na art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nogen sp. z o.o., ul. Kwiatowa 8, 76-251 Kobylnica, e-mail: nogen@nogen.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adresem: e-mail nogen@nogen.pl tel. 501609030, 504245271, dane korespondencyjne jak wyżej .
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu : – w razie zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit. b RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), – dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO ( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą , lub odpowiednio art. 6 ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ), – przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu – z art. 6 ust.1 lit. a RODO- tj. udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.

4. Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności w zakresie: wykonania umowy, jak i obsługujących Administratora, np. kontrahenci uczestniczący w wykonaniu łączącej strony umowy, dostawcy usług informatycznych , podwykonawcy .

5. Pani/a dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa: – w zakresie realizacji postanowień umownych – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa, -w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, -dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą – do momentu wycofania takiej zgody .

6. Ma Pan/i prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, wycofania, przenoszenia danych.

7. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wyrażona zgoda na przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania takiej zgody.

 

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .

9. Podanie danych osobowych może mieć charakter: – umowny- w przypadku umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania, – dobrowolny- podanie danych jest niezbędne do realizacji celów np. przesyłania informacji handlowych , marketingowych .