Deklaracje CEEB

Począwszy od 1 lipca 2021 roku, każdy mieszkaniec Polski może skorzystać z Centralnej Ewidencji Emisji Budynków (CEEB). To specjalne narzędzie opracowane przez Urząd Nadzoru Budowlanego przy współudziale władz regionalnych i lokalnych, jak też innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Czym jest deklaracja CEEB? Kto powinien ją złożyć i do kiedy ma na to czas? Czy każde źródło ciepła wymaga sporządzenia odpowiedniego wniosku?

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisji Budynków to specjalistyczna platforma informatyczna, która gromadzi i udostępniania odpowiednim organom informacje na temat ogrzewania budynków rozlokowanych w różnych zakątkach kraju. Utworzenie ewidencji zostało połączone systemowo z wprowadzanymi zmianami w istniejącym programie “Stop Smog”. Obowiązek zgłoszenia urządzeń grzewczych do CEEB spoczywa na wszystkich właścicielach budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych, dla źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. Chodzi więc o różnego rodzaju przydomowe kotłownie węglowe, gazowe, pelletowe czy pompy ciepła. Obowiązek wypełnienia deklaracji CEEB jest aktywny także w sytuacji, gdy energia cieplna dociera do obiektu za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Budynki wielorodzinne zgłaszane są przez zarządców zbiorczo dla części lub całego budynku.

Jakie dane należy zgłosić w deklaracji CEEB?

Z uwagi na powszechny wymiar obowiązku wypełnienia deklaracji do CEEB, lista przekazywanych informacji jest stosunkowo krótka i przejrzysta. W kolejnych krokach uzupełniania wniosku należy zawrzeć między innymi dane na temat:

  • rodzaju budynku – przez co należy rozumieć obiekt jednorodzinny, wielorodzinny lub usługowy,
  • źródła ciepła – jaki jest rodzaj źródła, ile jednostek występuje w obiekcie, jakie pełnią funkcje (c.o., c.w.u.),
  • w przypadło kotłów na paliwa stałe – klasę oraz rodzaj paliwa,
  • dokładne dane personalne – imię i nazwisko tudzież nazwę właściciela lub zarządcy budynku, lub lokalu, dane teleadresowa właściciela lub zarządcy.

Jak więc widać, zakres podawanych informacji jest bardzo okrojony tak, aby każdy mieszkaniec i zarządca budynku był w stanie w łatwy sposób przekazać niezbędne wiadomości do bazy CEEB.

Do kiedy można złożyć deklarację do CEEB i jakie są konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku?

Każda osoba zobowiązana do złożenia deklaracji CEEB ma czas na dokonanie zgłoszenia do 30 czerwca 2022 roku. Dotyczy to już istniejących urządzeń grzewczych. Właściciele nowopowstałych źródeł ogrzewania, deklarację powinni złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia urządzenia.

Deklarację do CEEB składa się w formie elektronicznej lub papierowej. Pierwsza z wymienionych metod możliwa jest dzięki umieszczonemu na stronie zone.gunb.gov.pl formularzowi. Do zalogowania i podpisania dokumentu niezbędne będzie posiadanie profilu osobistego bądź elektronicznego dowodu osobistego. Papierowy wniosek należy przedłożyć do urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację danego źródła ciepła. W tej sytuacji to urzędnik administracji publicznej wprowadza dane do systemu CEEB na podstawie danych zawartych we wniosku.

Za brak złożenia deklaracji CEEB grozić będzie grzywna, której wymiar i tryb przyznawania opisany został w ogólnych zasadach kodeksu wykroczeń.

Czy w deklaracji CEEB należy zgłosić także grzejniki elektryczne?

Coraz więcej gospodarstw domowych instaluje w swoich domach i mieszkaniach ekologiczne źródła pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Najpopularniejszymi urządzeniami dla pierwszej grupy są panele fotowoltaiczne, z kolei energia cieplna zazwyczaj wytwarzana jest przy użyciu pomp ciepła. Te bywają jednak zawodne przy niskich temperaturach panujących na dworze, nie działają punktowo, a dodatkowo generują wysokie rachunki za prąd. Dobrą alternatywą są grzejniki elektryczne marki NOGEN. W połączeniu z fotowoltaiką można nimi skutecznie ogrzać dom, a przy tym zaoszczędzić pieniądze na tradycyjnych paliwach kopalnych. Grzejniki elektryczne wspierane są przez program Czyste Powietrze, z którego można otrzymać atrakcyjne dofinansowanie na montaż. Wiele osób zastanawia się, czy na ten rodzaj ogrzewania deklaracje CEEB również należy składać? Odpowiedź jest jednoznacznie twierdząca. Grzejniki elektryczne NOGEN, podobnie jak pompy ciepła czy kotły podlegają zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Emisji Budynków.